Registerbeskriving för kommentarer

Enligt personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning (EU 679/2016)

1. Registeransvarig

Kehitysvammaliitto ry / FO-nummer: 0116608-8

Spannmålsvägen 4 A

00700 Helsingfors

telefon: (09) 348090 (växel)

2. Kontaktperson för registret

Namn: Petri Kiuttu

Telefon: (09) 348090

e-posti: petri.kiuttu@kvl.fi

3. Dataskyddsansvarig

Namn: Marko Peltomäki

Telefon: (09) 3480 9262

e-posti: marko.peltomaki@kvl.fi

4. Registrets namn

Kommentarer till LL-Bladets artiklar.

5. Registrets ändamål och den lagliga grunden

Grunden för hanteringen av personuppgifterna är personens samtycke.

Vi använder registrets uppgifter för att uppbevara och visa kommentarerna på webbsidan.

6. Registrets datainnehåll, data som sparas

Namn eller smeknamn
IP-adress från vilken kommentaren har skickats

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Vi samlar data till det här registrets när användarna kommenterar artiklar.

8. Behandling och utlämning av uppgifter och överlåtelse utanför EU och EES

Uppgifterna flyttas inte utanför EU eller EES och de överlåts inte heller till tredje part, förutom till en säker server som upprätthålls av en tjänsteleverantör där vi lagrar personuppgifterna.

Uppgifterna kan ändå överlåtas om myndigheter kräver det med hänvisning till i kraft varande lagstiftning. Uppgifterna kan också överlåtas ifall avgifter går till utmätning.

9. Skydd av registret

Vi upprätthåller inget manuellt register. Registret är skyddat med moderna tekniska lösningar (brandmur, personliga användarnamn och lösenord, tjänsteleverantörens andra tekniska lösningar).

Endast den personal inom Kehitysvammaliitto som behöver nämnda uppgifter för att sköta sina arbetsuppgifter har tillgång till registret. Nämnda personer har tystnadsplikt och personliga användarnamn och lösenord. Uppgifterna bevaras tills den registrerade ber om att få sina uppgifter raderade (se punkt 2) eller tills kundrelationen tar slut på annat sätt.

10. Rätt att granska uppgifterna, motsätta sig och bli raderad ur registret

Den registrerade har rätt att granska uppgifterna om sig själv som finns i personregistret och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas om det finns lagliga grunder till det. Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 679/2016) också rätt att återkalla samtycke till personuppgiftsbehandling eller kräva att behandlingen begränsas. Likaså har den registrerade rätt att ange klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Personer som av särskilda personliga skäl har registrerats har också rätt att motsätta sig personlig profilering och annan behandling när basen för behandlingen av uppgifterna är ett kundförhållande mellan den registrerade och den som upprätthåller registret. Registeransvariga kan med hänvisning till en särskild lag vägra verkställa borttagandet av uppgifterna. Den registrerade har också rätt att utan skild avgift motsätta sig behandlingen av uppgifter och profilering till den del det gäller direktmarknadsföring.

Alla förfrågningar och anhållanden som gäller denna dataskyddsbeskrivning ska framställas i skriftlig form eller personligen till kontaktpersonen som nämns i punkt 2.

11. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Kehitysvammaliitto ry. förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen. Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats 31.8.2018.